Així mateix, i en virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Estañol l’informa que les dades personals que ens proporcioni a través dels formularis de contacte o correu electrònic, seràn recollides i tractades en el fitxer dades web el qual compleix amb les normes de seguridad legalment exigides en les seves instal·lacions pel Reglament de desenvolupament de la LOPD aprovat per Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre. Així mateix, el responsable del fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals recollides, encara que revelarà a les autoritats públiques competents qualsevol informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables que exigeix ​​LOPD 15/1999 i el seu reglament de desenvolupament 25/2007. Aquestes dades seràn el nom, adreça, email i telèfon, i la negativa a la recollida i / o tractament d’aquestes dades, suposarà no poder atendre la petició que, a través d’aquestes vies, ens demani. La recollida d’aquestes dades té com a finalitat el poder prestar-li el servei o la resposta que ens demani, així com, informar de les ofertes que puguin ser del seu interès. Les dades recollides i tractades en aquest fitxer seran cedides a terceres persones o empreses. En virtut del que disposa l’article 15 i següents de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en els termes que indica el seu reglament de desenvolupament RD1720 / 2007 de 21 de desembre, el titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i oposició dirigint-se per escrit a Estañol, per carta postal a l’adreça PL. Catalunya, 3 25700 la Seu d’Urgell o per correu electrònic al compte informatica@estanol.com especificant la referència LOPD web. També podrà exercir el seu dret a oposició a la recepció de mails publicitaris mitjançant un correu electrònic a informatica@estanol.com especificant a l’assumpte “No desitjo rebre més notificacions de Gestoria Administrativa Estañol” Així mateix, el responsable del fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals recollides, encara que revelarà a les autoritats públiques competents qualsevol informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables. Vostè, com el titular de les dades, respon de la veracitat, exactitud i vigència dels mateixos.