D’ acord amb l’estipulat en la llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació LSSI, l’informem que les pàgines web amb URL ‘s gestoriaestanol.com i finquesestanol.com són propietat de Gestoria Administrativa Estañol, sl amb CIF B25422361 (en endavant, Estañol) ubicada a la Plaça Catalunya, 3 25700 de la Seu d’Urgell, telèfon de contacte 973.350.100 i correu electrònic gestoria@estanol.com i que figura inscrita al Registre Mercantil de Lleida Volum 560, Foli 74, Full l-10430, inscripció 3a i que el seu administrador és Joan Estañol Cornella amb NIF 41081748E. Estañol, té com a objecte social, la gestió fiscal administrativa laboral i comptable, assessorament legal, assessoria i corredoria d’assegurances, serveis de venda i lloguer immobiliaris, gestió de finques i serveis informàtics.